anonymous communique received by activists in Sweden (click here for photos):

"During Monday, July 9th, the Swedish record in the liberation of hens was broken. 128 hens were saved from the cages at Aniagra and they will now start their new lives with people that care about them.
They were born without hope, but they have been given new lives and will never again be forced into cages. Animal liberation lives in every animal saved, in every step forward that are secured and in every human that stands up and says: this is it, I had enough of it!

The facility, outside Helsingborg, is the largest in Sweden and keeps 145,000 hens in small cages. Aniangra has been criticized for a long time for keeping hens in illegal cages and the new ones are hardly an improvement from an animal welfare point of view. A stick to sit on, a few plastic pieces forming a so-called nest and a small sandbath don't give the hens a good life. They want to be out in the sun, take a sandbath in freedom and reach out their wings. They have the right to live their lives in freedom, not to be locked inside a cage to be killed when they don't produce enough.

This action was carried out to save the lives of 128 wonderful individuals, but was at the same time a protest against the system and the way we look at animals that allows them to be captive and humiliated for profit.

There might be lots of things that separate us, but the things that we have in common, our ability to feel pain and our will to live our lives in peace gives us a duty to treat all living with respect. The same duty and the same respect forced us to break the law yesterday to save the hens. They would not stand a chance to be freed if it was not for some to break those doors to steal their freedom.

It is very likely the owners have not found out about the burglary in shed 8 yet. Everything in the shed is run automatically: feeding, cleaning and the collecting of the eggs. They are visited every now and then, and according to protocols, several dead hens are always found. During the raid the cages were inspected and lots of dead hens were found.

The egg industry is a mockery to the animal welfare laws and a heavy insult of animal rights. Djurens Befrielsefront (ALF) will never sit still and watch when animals are humiliated in the most disgusting ways. The resistance has begun, the limits are passed.

'It's always right to do what is right'
-Martin Luther King

Djurens Befrielsefront"

Original Swedish communique:
"De föddes utan hopp, men nu har de fått helt nya liv och kommer aldrig mer att tvingas in i burar. Djurens frigörelse lever i varje djur som räddas, i varje framsteg som säkras och i varje människa som ställer sig upp och säger; det här är gränsen, jag har fått nog!"

Anläggningen, som ligger utanför Helsingborg är den största i Sverige och håller 145000 hönor i små burar. Aniagra har länge kritiserats för att de håller hönorna i olagliga burar, men de nya innebär knappast någon förbättring ur djurskyddssynpunkt. En sittpinne, ett "rede" (några plastbitar som hänger ner) och ett litet sandbad ger inte hönor ett gott liv. De vill kunna vara ute i solen, sandbada i det fria och sträcka på vingarna. De har en rätt att leva hela sina liv i frihet, inte låsas in i en bur för att sedan kasseras när de inte producerar tillräckligt.

Aktionen genomfördes framförallt för att rädda livet på 128 underbara individer men var också en protest mot det system och den djursyn som tillåter att djur hålls instängda och förnedras för ekonomisk vinning.

"Det må vara mycket som skiljer oss åt, men de saker som förenar oss; vår möjlighet att känna smärta och vår vilja att leva våra liv i fred ger oss en skyldighet att behandla allt levande med respekt. Samma skyldighet och samma respekt tvingade oss att bryta mot lagen igår för att rädda hönorna. De hade inte haft en chans att bli fria om det inte vore för att någon bröt upp dörrarna och stal deras frihet."

Troligast är att ägarna ännu inte upptäckt inbrottet i skjul 8 än. Allting i husen styrs per automatik; matning, städning och äggplockning. De besöks då och då, och enligt protokollen hittas ett antal döda hönor varje gång. Under aktionen inspekterades burarna och förutom hackade hönor hittades flera döda.

Äggindustrin är ett hån mot djurskyddslagen och en grov kränkning av djurs rättigheter. Djurens Befrielsefront kommer aldrig att sitta still och se på när djur förnedras på de mest vidriga sätt. Motståndet har börjat, gränsen är dragen.

It's always right to do what is right"
-Martin Luther King

Aktionen genomfördes av Djurens Befrielsefront som består av anonyma aktivister som bryter mot lagen för att rädda liv. Mer information kan du få om du mailar DBFs fristående stödgrupp på [email protected] eller se www.djurensbefrielsefront.com.

Djurens Befrielsefront"